موسسه تــصویر برداری پــزشـکی دکــتر مردانی این افتخار را دارد تا با بهــره گیــری از به روزتــــریــن و پیشرفته ترین دستگاهـهـای موجود در زمینه تصـویر برداری پزشــکـی خــدمـات مــرتـبـط با رادیـولــوژی و سونوگرافی را به بهترین نحوه ممکن به مراجعین محترم عرضه نماید.
PartiaGroup::طراحی شده توسط